ضرورت صرفه جویی در مصرف بنزین

ایران كشوری پهناور و دارای تنوع اقلیمی است. تنوع اقلیمی و تراكم جمعیت، در فصول مختلف مصرف انرژی در نقاط گوناگون را افزایش می دهد. بنابراین برای صرفه جویی در مصرف انرژی نخست باید راه های مختلف مصرف انرژی، از جمله تراكم جمعیت روستایی، شهری و كلان شهرها، بخش های مختلف صنعتی و حمل و نقل را شناسایی كرد.