آینده قیمت نفت از دو دیدگاه

درحال حاضر، توجه اكثر ناظران صنعت بین المللی نفت دقیقاً روی قیمتهای كنونی وچشم اندازهای یك شوك ناگهانی قیمت ها متمركز شده است. درمورد دلایل افزایش قیمت ها بحث فراوانی هست.