فورس ماژور تولید کجا است

به جرات می توان گفت که تعداد شرکت هائی که بدون ارتکاب هیچ گناه یا حتی اشتباهی دچار خسارت های سنگین ناشی از شرایط ویژه کنونی شده اند , و فورس ماژور جبران خسارت آنها را نامقدور ساخته , از شمارش خارج است

به جرات می توان گفت که تعداد شرکت هائی که بدون ارتکاب هیچ گناه یا حتی اشتباهی دچار خسارت های سنگین ناشی از شرایط ویژه کنونی شده اند ، و فورس ماژور جبران خسارت آنها را نامقدور ساخته ، از شمارش خارج است.

خسارت هائی از این دست می توانند بنگاه های اقتصادی را به تعدیل نیرو، کاهش ظرفیت تولید ، افزایش هزینه تمام شده ، و احتمالا حتی تعطیلی کارخانه و ورشکستگی کامل بکشانند. نهادهای دولتی ، با بهره گیری موجه یا ناموجه از مقوله فورس ماژور ، لزومی به پاسخگوئی و جبران خسارت هائی که به بنگاه های تولیدی وارد می شود نمی بینند. اما تولید کنندگان با چالش ها و خسارت های ناخواسته ای که به آنها تحمیل می شود ، به چه بندی می توانند متوسل شوند؟

فرخ قبادی