منطقه آزاد چابهار ابقاء یا انحلال

با گذشت هفده سال از زمان تاسیس منطقه آزاد چابهار و بررسی آمار عملکردی آن در می یابیم که معادلات اقتصادی نه تنها در محور شرق کشور دچار تحول نشده است بلکه می توان ادعا نمود که شهرستان چابهار نیز تاثیر مثبت پایداری را از راه اندازی این منطقه دریافت ننموده است

با گذشت هفده سال از زمان تاسیس منطقه آزاد چابهار و بررسی آمار عملکردی آن در می یابیم که معادلات اقتصادی نه تنها در محور شرق کشور دچار تحول نشده است بلکه می توان ادعا نمود که شهرستان چابهار نیز تاثیر مثبت پایداری را از راه اندازی این منطقه دریافت ننموده است.

اکنون زمان آن فرارسیده است تا تصمیمی قاطع اخذ گردد. منطقه آزاد چابهار برای ماندن و ابقاء به چه موضوعاتی نیاز دارد و اگر تصمیم بر انحلال آن باشد به چه نحو باید عمل نمود.

این مقاله می کوشد تا استراتژی های آینده منطقه آزاد چابهار را طرح و تبیین نماید.

محمد تقی رفیعی