بازار برق

مقدمه مفاهیم بازار برق و خصوصی‌سازی تأسیسات نیروی برق برای اولین بار در اواخر دهه ۱۹۷۰ در شیلی به موازات سایر اصلاحات بازار اتفاق افتاد.