ثبات قیمت ها، آرزوی بربادرفته

مواجهه با افزایش ناگهانی وغیر معمول قیمت کالاها و خدمات به عادتی معمول بدل شده است.