۲۰ درصد؛ كاهش سودواسطه گری بازار فلزات

داستان اینگونه است كه دولت و مجلس برای پاسخگویی به نگرانیها در مورد نبود هماهنگی بین بخش های تولیدی و بازرگانی ، نبود نظام قانونمند برای تقابل آزاد عرضه وتقاضا ، بی ثباتی موجود در بازار كالاها و اثرات آن براقتصاد تولید و مصرف برآن شدند تا زمینه قانونی لازم برای راه اندازی بورس كالا را دركشور فراهم كنند.