چرخش معکوس چرخه اقتصاد

چرا هرکس به راه خود می اندیشد و برای هدف خود اهداف دیگری را ویران می کند

افزایش در قیمت نفت در سال ۱۳۵۰، ملی شدن شرکتهای تولیدی، خدماتی و اعتباری بخش خصوصی در سال ۱۳۵۸ از جمله عوامل موثر در توسعه و رشد بخش دولتی به شمار می آیند، از طرفی هم وظایف مسئولیت های دولت پیچیده، وسیع و متنوع تر گردید.

طبیعتاً به همراه این توسعه، افزایش در بودجه کل کشور امری طبیعی است.

افزایش در بودجه حاکی از وسعت فعالیت های اقتصادی کشور است که دولت در آن نقش اساسی را ایفا می کند، در جنبة دیگر رشد بودجه باعث رشد در زمینه های مختلف اقتصادی جامعه نیز می گردد. پس؛

بودجه بسیار تخصصی تر از آنچه است که در ذهنیت عامه یافت می گردد و یکی از وسیع ترین برنامه های کاری دولت است.

یکی از لازمه های این برنامه اطلاعات حسابداری دستگاه ها است که باید دو خاصیت و سه شرط جهت طرح ریزی برنامه ای دقیق و استوار دارا باشد که بترتیب عبارتند از:

۱) کمّی و

۲) قابل رسیدگی و ارزیابی هستند.

الف) مربوط،

ب) به هنگام

ج) صحیح باشند.

هر چقدر این اطلاعات کامل، واضح و دقیق تر باشند بودجه هم به مراتب قویتر و اداره آن صحیح تر خواهد بود.

طبق قانون واحد های اقتصادی از نظر مالکیت به سه دسته تقسیم می شوند: دولتی . تعاونی . خصوصی

این سه دسته در کنار یکدیگر به چرخش چرخة اقتصاد کمک می کند و از طرفی به یکدیگر وابسته اند.

وابسته در سود و زیان، وابسته در اعمال سیاست های متنوع، در برخورد با مشکلات، در ارائه خدمات متقابل، امکانات و نیروی انسانی و...

این وابستگی به مهم ترین برنامه دولت هم متصل می شود و تاثیرگذار است.به طور مثال بخش تعاونی و یا خصوصی با پرداخت مالیات به منابع مالی دولت کمک می کنند و از سوی دیگر بخش دولتی در سیستم های بانکداری، بیمه، برق، انتظامی و ... به یاریشان می شتابد.

امّا اهداف این سه گروه نیز متفاوت است به گونه ای که:

▪ موسسات دولتی در جهت رفع نیازمندی عموم و پیشبرد اهداف از پیش تعیین شده قدم برمی دارند.

▪ شرکت های تعاونی در جهت رفع نیازمندی خود و گروهی مشخص همکاری می کنند.

▪ شرکت های خصوصی به هرکاری که در آن به سود ختم شود حضور دارند.

این سه هدف درکنار هم موفقیت را به بار می آورند و نوید از سرعت رشد اقتصاد به سمت رونق را می دهند. (چون باعث همکاری گروه ها در جهت رفع نیاز همه در میان است و هم درآمدزایی و سودآوری برای اشخاص و هم دولت)

امّا آیا ما این گونه رفتار می کنیم؟! تا به حال چند گام به سمت پیشرفت و رونق برنداشته ایم؟!!

پس؛

چرا هرکس به راه خود می اندیشد و برای هدف خود اهداف دیگری را ویران می کند؟!

حمید رضا خداپرست