بالاخره علم اقتصاد چیست

یکی از نخستین و معروف ترین تعاریف علم اقتصاد، به قرن ۱۹ و توماس کارلایل برمی گردد. او اقتصاد را «علم ملال انگیز (dismal science)» می نامد. بنا به روایتهای مکرر، منظور کارلایل از این تعریف، همان الزامات ضدآرمانی(anti-utopian) اقتصاد بوده است.