سه راه حل برای پرداخت یارانه مستقیم

جبر زمان ، این بار نمایندگان مجلس هفتم را به سویی هدایت كرد كه خود تا چندی پیش بر طبل مخالفت با آن می كوفتند: «حذف یارانه ها»