خرید و نگهداری گندم

اگرچه خودكفایی در تولید گندم در اقتصاد ایران به طور قطع رویدادی قابل توجه است اما دستیابی به آن به نظر می رسد كمتر ناشی از برنامه ریزی و هدف گذاری های دست اندركاران باشد.در حال حاضر برخی كارشناسان درصد قابل توجهی از رشد تولید گندم را ناشی از تغییرات آب و هوایی و افزایش ریزش باران می دانند.