چگالی کره زمین

چگالی کره زمین | در این مقاله به تعریف چگالی و حجم و جرم و رابطه آنها با یکدیگر پرداخته شده است. همچنین چگالی و جرم کره زمین را نیز ذکر کرده شده است.

تعریف جرم در علوم:
به مواد سازنده یک جسم، جرم آن جسم می گویند. جرم جسم را به وسیله ترازو اندازه می گیریم و یکای استاندارد آن کیلو گرم است. می توان از معیار های گرم و تن نیز به عنوان واحد جرم یک جسم استفاده کرد.

تعریف حجم در علوم:
حجم یک جسم مقدار فضایی است که آن جسم اشغال می کند.

چگونه حجم اجسام را اندازه گیری کنیم؟
برای اندازه گیری حجم اجسامی که شکل هندسی منظمی دارند، می توان از روش های ریاضی استفاده کرد. مثلا حجم یک مکعب از حاصلضرب طول در عرض در ارتفاع به دست می آید یعنی یک ضلع را ۳ بار در خودش ضرب می کنیم.
برای اندازه گیری حجم اجسام کوچکی که شکل هندسی منظمی ندارند، می توان از استوانه مدرج استفاده کرد. در این روش درون استوانه ای مدرج مقدار مشخصی آب می ریزیم، سپس جسم مورد نظر را به نحوی که در آب فرو رود داخل استوانه می اندازیم و سطح آب درون استوانه را با قبل مقایسه می کنیم. تفاوت دو عدد به دست آمده، برابر حجم جسم است.

فرمول چگالی :
با توجه به توضیحات فوق می توان برای محاسبه چگالی از فرمول زیر استفاده کرد:
M: جرم
V: حجم
چگالی = جرم /حجم
با توجه به واحد های جرم و حجم، چگالی نیز دارای یکاهای مختلفی می تواند باشد. مثلا اگر جرم بر حسب کیلوگرم و حجم بر حسب متر مکعب باشد، واحد چگالی بر حسب کیلوگرم بر متر مکعب می شود.

رابطه چگالی با جرم:
چگالی یک جسم با جرم آن جسم رابطه مستقیم دارد یعنی هر چه یک جسم سنگین تر باشد، چگالی آن بیش تر است. مثلا چگالی آهن بیش از پنبه است چون آهن سنگین تر از پنبه است.

رابطه چگالی با حجم:
چگالی یک جسم رابطه معکوس با حجم آن جسم دارد یعنی هر چه حجم یک جسم بیشتر باشد، چگالی آن کمتر است و بالعکس کاهش حجم، چگالی جسم را افزایش می دهد.

چگالی کره زمین
چگالی زمین برابر با ۵٫۵۱۳ گرم بر سانتی متر مکعب است. این عدد، چگالی متوسط همهٔ مواد در زمین است و این سیاره چگال ترین سیاره در منظومهٔ شمسی است. اگر فشرده سازی گرانشی که عامل چگال بودن زمین است، وجود نداشت، سیارهٔ تیر که دومین سیارهٔ چگال منظومهٔ شمسی است، چگال ترین سیارهٔ این منظومه می شد. چگالی زمین با تقسیم جرم زمین بر حجم آن محاسبه و سپس از کیلوگرم بر کیلومتر (kg/km) به گرم بر سانتی متر (g/cm) ساده می شود.

جرم کره زمین
جرم کره زمین 5.972 ضربدر 10 به توان 24 کیلوگرم می باشد.