از شبکه ملی اطلاعات در ایران چه خبر؟

گزارش های منتشر شده با عنوان «زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات (شبکه ملی اطلاعات) در تحویل توانمند محتوا در ایران و کشورهای نمونه» توسط وزارت ارتباطات در زمینه توسعه شبکه ملی اطلاعات نشان می دهد که توسعه زیرساخت های ذخیره سازی موقتی اپراتورهای دسترسی اینترنتی از سوی وزارت ارتباطات به عنوان اقدامات در زمینه شبکه های تحویل محتوا معرفی شده است. اما شبکه های تحویل محتوای تجاری به صورت جدی مورد استفاده و پشتیبانی قرار نگرفته اند.

اینترنت از ارتباط سامانه های خودگردان به وجود آمده است. سامانه های خودگردان شبکه یا شبکه هایی هستند که اداره کنندگان آنها می توانند داده های اعضای خود را بدون اتکا به سایر اجزای شبکه جهانی اینترنت منتقل کنند.
طبق مفاد ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه و مصوبه جلسه پانزدهم شورای عالی فضای مجازی شبکه ملی اطلاعات ترکیبی از سامانه های خودگردان ایرانی است که باید قاعده واحد حفظ تراکنش های داخلی در داخل کشور را محقق سازند. شکل گیری و تفاوت های میان سامانه های خودگردان کشورها از عوامل مهم تفاوت کیفیت، هزینه تمام شده و میزان مصرف ترافیک داخلی کشورهاست.
سامانه های خودگردان به ارائه دهندگان خدمات دسترسی اینترنتی به طور نمونه اپراتورهای موبایل و شرکت های عرضه کننده اینترنت ADSL ،مراکز تبادل ترافیک اینترنت، شبکه های تحویل محتوا و دانشگاه ها، شبکه علمی کشور و سازمان های بارز وبانک ها و ادارات قابل تقسیم اند. در کشور اقدامات اولیه برای ایجاد مراکز تبادل ترافیک اینترنتی صورت گرفته است.
گزارش های منتشر شده توسط وزارت ارتباطات در زمینه توسعه شبکه ملی اطلاعات نشان می دهد که توسعه زیرساخت های ذخیره سازی موقتی اپراتورهای دسترسی اینترنتی از سوی وزارت ارتباطات به عنوان اقدامات در زمینه شبکه های تحویل محتوا معرفی شده است. اما شبکه های تحویل محتوای تجاری به صورت جدی مورد استفاده و پشتیبانی قرار نگرفته اند.
بررسی ها نشان می دهند که بهره مندی از مزایای شبکه های تحویل محتوا با ایجاد کسب وکارهای بومی و ایجاد نقاط حضور عرضه کنندگان بین المللی شبکه های تحویل محتوا امکان پذیر است.
شبکه های تحویل محتوای شناخته شده در سطح جهان آکامی و آمازون هستند. اما در منطقه خاورمیانه و کشور ایران شبکه تحویل محتوای کلودفلر پراستفاده ترین شبکه تحویل محتواست که البته هیچکدام نقطه حضوری در کشور ایران ندارند.
بررسی ها نشان داد در میان پانصد وبگاه برتر پربازدید الکسا در ایران هیچ وبگاهی وجود ندارد که در ایران میزبانی شود و میزان بازدید خارج از ایران آن از داخل بیشتر باشد از میان 500 وبگاه پربازدید در کشور ایران 57 درصد وبگاه ها در ایران میزبانی می شوند. اما بررسی ها نشان می دهد که 429 وبگاه بیشتر از 90 درصد ترافیکشان از کشور ایران است.
یعنی 8 /85 درصد وبگاه های پربازدید در کشور ایران کسب و کارشان به صورت تخصصی بر بازار ایران متمرکز است. اما بررسی ها نشان می دهد که نزدیک به 34 درصد این وبگاه ها (وبگاه های پربازدید متمرکز بر بازار ایران) در خارج از کشور ایران میزبانی می شوند.
این وبگاه ها عمده درآمدهای خود را مدیون بازار داخلی ایران هستند و طبیعی است به دلیل مراودات کسب وکاری با داخل کشور میزبانی خارجی اینگونه وبگاه ها بر پیچیدگی های حقوقی مراودات آنها می افزاید.
میزبانی این وبگاه ها در خارج از کشور موجب می شود که برای دسترسی به ترافیکی که منشأ ایرانی دارد از طریق خارج از مرزهای ایران اقدام شود که این امر آثار زیان باری مانند مصرف بی مورد پهنای باند بین الملل، افزایش هزینه تامین پهنای باند، خروج اطلاعات کاربران از کشور، کاهش سرعت ارتباطات در کل شبکه ارتباطات کشور و... را به دنبال دارد.
پیشنهاد می شود قوانین و مقررات لازم برای حفاظت از داده های کاربران ایرانی مصوب شود و در آن ملاحظات استفاده از خدمات طرف های ثالث برای تراکنش های وبگاه های ایرانی نیز مشخص گردند.

از: ابولقاسم رجبی