سانسور كردن اوركات به تشخیص شركت ارتباطات داده‌ها صورت گرفت

یك جامعه‌شناس با انتقاد از وضعیت فیلترینگ در كشور: نباید به خاطر درصد بسیار كمی از مردم، اكثریت را تحت فشار و محدودیت قرار داد و آنها را سردرگم نگه داشت.