كدام نرم  افزار برای سیر در اینترنت بهتر است

هیچ برنامه كامپیوتری، ایده آل نیست و تمام برنامه ها حاوی bug می باشند اما bugهای موجود در نرم افزارهای opensource بسیار كم خطرتر هستند.