بانکداری الکترونیک بستر تعامل اقتصادی با دنیاست

دكتر حنیفی، كارشناس بانکداری الکترونیک، در گفت و گو با هموطن سلام، ‌‏با بیان مطالب فوق افزود : بروز انقلاب تكنولوژی در سال های اخیر بانك‌‏ها را با روندهایی نظیر بانكداری الكترونیك ،‌‏افزایش رقابت ،‌‏آزاد سازی و توسعه خدمات مالی مواجه كرده كه عدم توجه به این مسائل ضمن به انزوا كشاندن بانكها ، ضریب ریسك ورشكستگی را افزایش داده و موجب خروج آنها از گردونه رقابت می شود در نتیجه اگر دولت آینده خواهان توسعه اقتصادی کشور و ایجادتعامل با سایر ملل است می بایست در راستای تحقق بانکداری الکترونیک عملیات کارشناسی کرده و سرمایه گذاری مناسبی داشته باشد.