منطق فازی در دنیای دیجیتال

منطق فازی گونه ای بسیار مهم از منطق است كه توسط دكتر لطفی زاده استاد ایرانی دانشگاه كالیفرنیا در بركلی، ابداع شد و به طور جدی در مقابل منطق دودویی ارسطویی قرار گرفت. امروزه این منطق نه فقط در حوزه تئوری بلكه در صنعت نیز كاربرد فراوان یافته و پژوهشگران بسیاری را به خود مشغول داشته است. این مقاله تجربه ها و اطلاعاتی را در حوزه اصول منطق فازی و به ویژه كاربردهای آن ارائه می دهد.