نگاهی به مدیریت فناوری اطلاعات در ایران و مشکلات و موانع پیش رو

طی یک سال گذشته اگر به موضوع فناوری ارتباطات و اطلاعات نگاهی انداخته باشیم بدون شک با اخبار و گزارشهایی پیرامون تکفا مواجه خواهیم شد.