خداحافظ اسکناس

بر اساس قانون گرشام ، پول بد پول خوب را از جریان خارج می کند. مثلا اگر ما در جیب خود دو اسکناس نو و کهنه داشته باشیم ، طبیعی است اول اسکناس کهنه و بعد پول نو را خرج می کنیم.