پژوهش دو دانشمند آمریکایی درباره تاثیرات فضای “سایبر” بر زندگی جوانان

״یک جامعه تنها زمانی تکامل می یابد که افراد آن ارتباطات خود را کنترل کنند״