كاربردهای فن آوری اطلاعات در تجارت الكترونیكی

جلوه IT در روابط میان دولت ها، تجارت الكترونیك است. امروزه میزان استفاده از فن آوری اطلاعات در روابط اقتصادی بین كشورها است كه سهم حضور در اقتصاد بین الملل را تعیین می كند. از این رو كشور های مختلف و در حال توسعه در رقابت برای به كارگیری IT در فرایندهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی هستند. نویسنده در این جستار به نقش فن آوری اطلاعات در حضور و رشد پدیده تجارت الترونیكی می پردازد.