بررسی نقش فناوری اطلاعات پیشرفته در بهره وری سازمان ها

با ظهور فناوری های اطلاعات و ارتباطات, تغییرات شگرفی در حوزه بهره وری سازمان ها به وجود آمد

سیستم های اطلاعات و تکنولوژی پیشرفته سازمانی ، زمینه ارتقا توانایی مدیران برای هماهنگی و کنترل فعالیتهای سازمان و کمک در تصمیم گیری اثربخش را فراهم می کند.

سیستم های اطلاعاتی کارا و یکپارچه که بتوانند همه فعالیتها و وظایف موجود در یک سازمان را تحت پوشش قرار داده و اطلاعات لازم و ضروری را بموقع در اختیار استفاده کنندگان آن قرار دهند، از ابزار های مفیدی هستند که سازمانها برای افزایش قابلیتهای خود، بهبود عملکرد، تصمیم گیری بهتر و دستیابی به مزیت رقابتی از آن استفاده می کنند.

ما در این مقاله ابتدا به مفهوم فناوری اطلاعا ت پرداخته و سپس در مورد نقش سیستم اطلاعات مدیریتی و هم چنین در مورد پیشرفت های انجام شده در زمینه فناوری اطلاعات و نقش ان در بهره وری افراد و در نتیجه بهره وری سازمان ها مطالبی ارایه می دهیم و در پایان هم به توضیحاتی در مورد محدودیت ها و مزایای استفاده از فناوری اطلاعات در سازمان ها خواهیم پرداخت.

نرجس حق پرست