تکنولوژی RAID

هارددیسک های بسیار سریع SSD که آن ها را با نام هارددیسک های جامد می شناسیم, شوک بزرگی به دنیای کامپیوتر و سرعت پردازش و انتقال داده ها وارد کردند تا پیش از عرضه و معرفی هارددیسک های جامد, هارددیسک یک قطعه مکانیکی در یک سیستم به حساب می آمد که عملکرد سیستم را تا حد قابل توجهی تحت تاثیر خود قرار می داد و در واقع سیستم را تا حد زیادی کند می کرد

هارددیسک‌های بسیار سریع SSD که آن‌ها را با نام‌ هارددیسک‌های جامد می‌شناسیم، شوک بزرگی به دنیای کامپیوتر و سرعت پردازش و انتقال داده‌ها وارد کردند. تا پیش از عرضه و معرفی هارددیسک‌های جامد، هارددیسک یک قطعه مکانیکی در یک سیستم به حساب می‌آمد که عملکرد سیستم را تا حد قابل توجهی تحت تاثیر خود قرار می‌داد و در واقع سیستم را تا حد زیادی کند می‌کرد...

محمد شهرتی فر