یاهو همچنان حال گوگل را می گیرد!

رقابت این سه رقیب که شانه به شانه هم پیش می روند تمامی ندارد و باید هر لحظه منتظر ابتکارات وخلاقیت مغزهای گرداننده این سایتها باشیم .