عضویت در موتورهای جست وجو

امروزه افراد هرچه بیشتر از اینترنت به عنوان ابزاری برای جست وجوی شركت ها استفاده می كنند. در واقع آنها با اینترنت مانند دفترچه تلفن رفتار می كنند.