نقش موتورهای جستجوی كوچك پررنگ تر می شود

سه چهارم كاربران جهان برای یافتن راه خود در اینترنت از طریق سایت های مجهز به موتور جستجو وارد عمل می شوند و پرطرفدارترین بخش اینترنت پس از نامه های الكترونیكی همین سایت های جستجو می باشند.