كامپیوترهای غول پیكر كاربردی می شوند/سوپركامپیوترها در زندگی روزمره مردم

استفاده از سوپر كامپیوترها باعث تحول در حوزه دارو و درمان افزایش ضریب امنیتی خودروها و همچنین روانتر شدن عملیات اجرایی فرودگاه ها خواهد شد