وجود آشفتگی در حوزه انفورماتیك/تحقق شهر الكترونیك در ایران ممكن نیست

با وجود موضع گیری های موجود و دیدگاه فعلی مدیران مسوول، همچنین نبود درك صحیح از تعریف شهر الكترونیك، متاسفانه تنها شاهد سر دادن شعار تحقق شهر الكترونیك بوده ایم