گوگل در محتوای تولیدی دیگران دست می  برد

ناشران وب سایت ها سرمایه گذاری خاصی بر روی محتوای وب سایتشان می كنند؛ این سرمایه می تواند شامل وقت، پول و موارد دیگری باشد. برخی از ناشران اخیراً در رابطه با AutoLink قابلیت جدیدی كه در حال تست های بتا توسط گوگل است بسیار آزرده خاطر شده اند، زیرا این قابلیت می تواند محتوای تولیدی آنها را بدون اطلاعشان دچار تغییر نماید.