نگاهی به تاریخچه و ساختار لپ تاپ/كامپیوترهایی كاملاً شخصی

از روزگاری كه داشتن كامپیوترهای كیفی، یك آرزوی «لوكس» برای دانش پژوهان محسوب می شد، زمان زیادی نمی گذرد.