مجله اینترنت/هماهنگ با طبیعت

«به پیرامون خود بنگرید. آن هنگام كه میلیون ها میلیون نفر در یك جاده هستند، در آزادراه شلوغ زندگی، به جایی نمی رسند و تنها با بی شمار افراد دیگر همسفرند.