ظهور نسل جدید هكرها در جنگ سرد اینترنتی/چگونه با هكرهای جدید مقابله كنیم؟

فرض كنید كه شما مشغول رانندگی در یك آزاد راه هستید كه ناگهان یكی از مسافران فرمان را در دست می گیرد. این اقدام غیرمنتظره مسافر، هم باعث عصبانی شدن شما و هم باعث منحرف شدن خودرو از آزاد راه می شود.