اطلاعات رایگان خوب است یا بد

همه اطلاعات را آزاد و رایگان می پسندند اما به هر حال عده ای برای استخراج، طبقه بندی و نگارش یا ذخیره این اطلاعات هزینه و زمان صرف می كنند.