دستگیری دیجیتالی ممنوع(۲)

دستكاری و تغییر عكس های دیجیتالی بسیار آسان تر و سریع تر شده است، اما تفاوت ظریفی میان بهبود یك عكس و تغییر و دستكاری در آن وجود دارد.