مشتریان دردسرساز طراحی وب

اگر به خاطر مشتریان نبود، طراحان وب باید کامپیوترهای کیفی مقوائی در گوشهٔ خیابان‌ها می‌نشستند. اگرچه بیشتر مشتریان معقول بوده، با طراحان خود به خوبی رفتار می‌کنند و هزینهٔ کار را به موقع می‌پردازند، اما برخی افراد دغل‌کار، موجب آزار طراحان می‌شوند.