امنیت اطلاعات در كار الكترونیكی(۱)

تهدیدات موجود در پیش روی امنیت سیستم های اطلاعاتی را می توان به سه دسته اصلی تقسیم كرد: افشای اطلاعات محرمانه (تهدید «افشا»)، صدمه به انسجام اطلاعات (تهدید «دستكاری») و موجود نبودن اطلاعات (تهدید «تضییق خدمات»). به طور مرسوم، امنیت اطلاعات در وهله اول با تهدید «افشا» همراه بوده است.