نگاهی به بازار رو به رشد آموزش الکترونیکی

تا پیش از سال ۱۹۶ مفهومی به نام آموزش الکترونیکی وجود نداشت. این مفهوم در سال ۱۹۹۷ متولد شد و در سال ۱۹۹۹ بازار جهانی آموزش الکترونیک رقمی بالغ بر ۷/۱ میلیارد دلار را تجربه کرد.