دولت الکترونیک گامی به سوی کاهش هزینه ها و افزایش خدمات

در دنیای امروز همه چیزبه سمت الکترونیکی شدن و اتوماسیون پیش می رود و کشورهای مختلف ، برسر راه اندازی دولت الکترونیکی رقابت تنگاتنگ دارند.