حجم بازار فناوری اطلاعات ۲.۵ برابر شده است

در دوران تحصیل در مدرسه، روزهای امتحان دیكته و سایر تكالیف درسی ایام بسیار سختی بود. زیرا حتی اگر بر اثر اشتباه و یا تعجیل در نوشتن نتیجه ای غیر از بیست حاصل می شد آنگاه باید علاوه بر شنیدن طعنه معلم و شاگردان، در منزل نیز پاسخگوی پدر و مادری باشم كه به هیچ وجه به نمره ای كمتر از بیست رضایت نمی دادند.