ردپای قانون در دنیای مجازی(۱)

سمیه نصرتی و امیررضا پرحلم تجربیات سال‌های اخیر نشان داده که قراردادن پدیده‌های نام‌آشنای کامپیوتر و فرزند خلف آن، اینترنت در زمره پدیده‌های بدطینت به دور از انصاف است.اکنون و بعد از سالها که از ظهور اینترنت می‌گذرد، تلاش درجهت به حداقل رساندن سوءاستفاده‌هایی که هر روزه از رسانه‌ها اخبارشان را می‌شنویم و یا خود با آنها مواجهیم،در کشورمان امری اجتناب‌ناپذیر است.