ساخت یك شبكه كامپیوتری واحد برای كل جهان

متخصصان در تلاشند تا كامپیوتری به بزرگی جهان بسازند