دانش در برابر ایدز

ایدز از جمله موضوعاتی است كه مؤسسات آموزش عالی و به ویژه دانشگاه ها باید به طور جدی به آن توجه كنند، زیرا جوانانی كه در این مراكز تحصیل می كنند، دقیقاً در سنینی قرار دارند كه احتمال انتقال ایدز در آنها بسیار زیاد است.