بالاخره راهی برای پاسخ گرفتن از اینترنت

مرحله بعدی تحول موتورهای جست وجو در اینترنت چیست؟ موتور جست وجوی «آلتاویستا» (AltaVista) نشان داد كه فهرست كردن همه شبكه جهانی اطلاعات امكان پذیر است.