كاربران اینترنت و ظرفیت های جدید

كیوان باقری : امروزه كمتر كاربر حقیقی اینترنت از شبكه های به اشتراك گذاری فایلهای رایانه ای به منظور دسترسی به فایلهای موردنظر خود استفاده نمی كند.