یک رایانه کامل در جیب شما

بسیاری از نوآوری ها و اختراعات ، نتیجه ایده آل اندیشی است. به محیط پیرامون خود بنگرید.