نمایشنامه : عروسک خیالی

نمایشی از یک زوج که اختلاف آنها بخاطر بچه دار نشدن است و زن خود را با عروسک های خیالی سرگرم کرده است...

نمایشی از یک زوج که اختلاف آنها بخاطر بچه دار نشدن است و زن خود را با عروسک های خیالی سرگرم کرده است...