نمایشنامه بازی آخر

نمایشی ابزورد از رویای بازیگری در تئاتر و سینما و تناقضاتی بین یک مرد و زن و در نهایت

نمایشی ابزورد از رویای بازیگری در تئاتر و سینما و تناقضاتی بین یک مرد و زن و در نهایت .............

خداداد رضایی