فضایی پر از خالی

درباره نمایشگاه «گراند هتل» مهدی وثوق نیا و تورج خامنه زاده در گالری آریا