افشین شاهرودی دهه ی  شصت

بهانه‎ی «پنجاه و پنج عکس» اثری که از کتاب‎خانه‎ی جلال شمس‎آذران یافتم