هنر‌ عاشورایی ‌در قاب عکس

تاملی درباره عکس‌‌های عاشورایی و کارکرد‌‌های آن در جامعه امروز